01
Waarom zou ik een zomerschool organiseren?

Een jaarlijks terugkerende uitdaging is dat heel wat (kwetsbare) kinderen en jongeren in de zomer een deel van de in het schooljaar opgebouwde leerwinst verliezen. In september starten leerkrachten terug met een groep kinderen en jongeren waarbij de spreiding tijdens de zomer groter is geworden: kinderen en jongeren die, mede dankzij een goede omkadering thuis (met bijvoorbeeld aandacht voor taal en cultuur) nóg sterker zijn geworden, en kinderen en jongeren die het vaak al moeilijker hadden die nu een nog grotere achterstand hebben opgebouwd. De COVID19-crisis heeft dit sinds maart 2020 versterkt door een tijdelijke sluiting van de scholen en door beperkte buitenschoolse activiteiten in 2020 en 2021.
Door het organiseren van jouw zomerschool ambieer je dat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om te leren en spelen in de zomervakantie zodat ze vol zelfvertrouwen en zonder leerachterstand het nieuwe schooljaar tegemoet kunnen gaan.

02
Ja, ik wil een zomerschool organiseren! Maar welke stappen zet ik nu?

Fantastisch! Jij wil je een zomerschool uit de grond stampen!
Een eerste stap is een concept uitdenken, een duidelijke missie en doelgroepbepaling zodat je vervolgens een overtuigend subsidiedossier kan indienen. Zomerscholen.Vlaanderen organiseerde een webinar waarin werd gewerkt aan de voorbereiding van een subsidiedossier. Lydwin legt je alles haarfijn uit en helpt je aan de hand van een stappenplan tot een concrete visie komen.

Via de tab “Actueel” kan de webinar herbekijken: “ Verschil maken met jullie zomerschool! Hoe?”

03
Ben ik nog niet te laat om mijn subsidie-aanvraag in te dienen?

Neen, helemaal niet! Je kan je aanvraag indienen tot 14 juli 2021, 12 uur ‘s middags. Via deze link vind je een instructiefilmpje voor een overtuigend subsidiedossier: https://www.zomerscholen.vlaanderen/actueel/

04
Een overtuigend subsidiedossier invullen, hoe moet dat?

Wij helpen je stap voor stap bij het invullen van het dossier. Via deze link vind je onderaan de pagina een instructiefilmpje voor een overtuigend subsidiedossier: https://www.zomerscholen.vlaanderen/actueel/

05
Hoeveel subsidies kan je verkrijgen voor het organiseren van een zomerschool?

De financiering van de zomerschool bestaat uit 2 delen. Ten eerste de financiering van het onderwijs- en verrijkingsaanbod. Ten tweede de financiering van de regierol.

  1. Financiering van het onderwijs- en verrijkingsaanbod:
    De onderwijsinstelling of het lokaal bestuur neemt in zijn aanvraag een inschatting op van het aantal leerlingen dat men maximaal zou kunnen bereiken. Per leerling per volledige dag wordt een subsidie voorzien van 45 euro voor de organisatie van een onderwijsaanbod en het verrijkingsaanbod (sport, cultuur,…). Onderwijsinstellingen die geen beroep doen op de regierol van een lokaal bestuur of die gelegen zijn op het grondgebied van een lokaal bestuur dat geen regierol opneemt, ontvangen een extra subsidie van 5 euro per leerling.
  1. De financiering van de regierol:
    Lokale besturen maken aanspraak op extra middelen (20 euro per leerling voor de volledige periode van 10 dagen) als ze een regierol (ondersteuning, coördinatie,…) opnemen voor scholen op hun grondgebied

De gedetailleerde informatie vind je hier: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oproep-organisatie-zomerscholen-2021#budget

06
Moet er een aanwezigheidslijst worden bijgehouden?

De Vlaamse overheid vraagt na afloop van de zomerschool de effectieve deelnemersaantallen op, niet de aanwezigheidslijsten zelf.

Het is wel aangewezen om elke dag je aanwezigheden bij te houden zodat je deze indien nodig kan voorleggen ter verantwoording aan de overheid. Een afwezigheid wegens ziekte hoeft niet geregistreerd te worden.

07
Kunnen verschillende lokale besturen samenwerken?

Ja, dat kan.

De Vlaamse overheid betaalt de extra subsidie van 20 euro uit aan het trekkende of indienende lokale bestuur. De lokale besturen maken onderling afspraken over de verdere verdeling.

08
Wat moet je als lokaal bestuur doen om aanspraak te maken op de 20 euro extra per kind?

In dat geval moet je twee partnerschappen aangaan. Dit kunnen zowel scholen als andere partners zijn.

09
Hoe bepaal ik de missie van mijn zomerschool?

Je kan de webinar herbekijken die je doorheen de aanzet van je eigen zomerschool leidt. Hierin legt Lydwin stap per stap uit hoe je dit aanpakt. “Verschil maken met jullie zomerschool! Hoe?” https://www.zomerscholen.vlaanderen/actueel/

10
Wie mag een zomerschool organiseren?

Een zomerschool kan enkel georganiseerd worden door een basis- of secundaire school of een lokaal bestuur . Ze kunnen onderling samenwerken en samenwerken met externe partners.

11
Wie kan deelnemen aan de zomerscholen? Wat is de doelgroep?

Scholen en lokale besturen kunnen zomerscholen organiseren voor:

  • Gewoon en buitengewoon lager onderwijs (niet voor kleuters)
  • Gewoon secundair onderwijs inclusief OKAN, deeltijds onderwijs en leren en werken
  • Buitengewoon secundair onderwijs: OV3 en OV4

Het staat de organisatoren vrij om te kiezen op welke doelgroep ze zich richten. Een logische keuze is dat een lagere school haar zomerschoolaanbod richt op leerlingen uit het  lager onderwijs, maar het is ook mogelijk dat een secundaire school een aanbod organiseert voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs.

12
Hoe lang duurt een zomerschoolinitiatief?

De zomerscholen vinden plaats in de zomervakantie van 2021 voor minstens 10 voltijdse dagen bij voorkeur gespreid over 2 opeenvolgende (werk)weken of 20 halve dagen bij voorkeur gespreid over 4 opeenvolgende weken. Een voltijdse dag bestaat uit 8 uur, een halve dag uit 4 uur.

De zomerscholen kunnen starten op maandag 5 juli 2021 en lopen tot en met uiterlijk vrijdag 27 augustus 2021.

13
Moeten de twee weken zomerschool aaneensluitend georganiseerd worden?

De twee weken zomerschool moeten niet aaneensluitend georganiseerd worden. Wel is het zo, zoals vorig jaar, dat alle kinderen 10 volle of 20 halve dagen zomerschool moeten volgen om aanspraak te kunnen maken op de subsidies. Dezelfde kinderen worden dus verwacht in week 1 en week 2.

14
Is het nodig dat de verantwoordelijke van de zomerschool een pedagogisch diploma heeft?

De organisator zelf hoeft geen pedagogisch diploma te hebben. De Vlaamse overheid vraagt wel dat de coördinator een onderwijsachtergrond heeft.

Ook de vrijwilligers die de kinderen begeleiden bij de leertaken moeten daarvoor voldoende geschoold zijn. Personen met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs die niet werkzaam zijn in het onderwijs, of personen zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs maar met de nodige pedagogische ervaring kunnen aangeworven worden.

Nu blijkt uit onderzoek dat de beste resultaten geboekt worden wanneer zowel de coördinator als de vrijwilligers een pedagogisch bekwaamheidsattest of voldoende ervaring hebben.

15
Moet mijn zomerschool plaatsvinden in een schoolgebouw?

Neen, de zomerschool vindt plaats op om het even welke geschikte locatie in Vlaanderen of Brussel. Dit hoeft niet beperkt te worden tot fysieke schoolomgevingen. Zo behoren culturele centra en gemeenschapscentra, gemeentelijke infrastructuur, bibliotheken, musea, … ook tot de mogelijkheden.

16
Wat is het minimum aantal leerlingen nodig voor mijn zomerschool?

Er is geen minimumaantal leerlingen vastgelegd. Er kan met andere woorden ook voor vijf leerlingen of zelfs minder een zomerschool georganiseerd worden. De subsidies worden toegekend op basis van de leerlingenaantallen, dus de subsidies zullen lager liggen bij kleinere leerlingenaantallen.

17
Hoe zit dat met de Coronamaatregelen vs mijn zomerschool?

Bij het organiseren van een zomerschool moeten, zowel voor de leer- als de spelactiviteiten, de geldende maatregelen tegen het coronavirus goed opgevolgd worden.

De zomerscholen vallen onder de regeling van de jeugdkampen. Deze richtlijnen vind je terug op de website van De Ambrassade: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels

18
Ben ik vrij te kiezen welke partnerschappen ik aan ga?

Ja! Dat kiezen de zomerscholen helemaal zelf. Bij voorkeur kiezen ze dit afhankelijk van de doelen die ze voorop stellen, maar daarin ben je als zomerschool volledig autonoom.

19
Hoe zit het met de vergoeding voor begeleiders?

Dat is een hele boterham! Hier vind je meer info.