Hoe regel ik de vergoeding van begeleiders?

Extra uitleg bij de (niet-bindende) richtlijnen voor het vergoeden van zomerschoolbegeleiders.

Welke mogelijkheden heeft een lokaal bestuur dat een regierol opneemt om lesgevers aan te stellen?

Voor lesgevers die nu reeds een opdracht hebben in het onderwijs maak je best gebruik van het systeem van PWB (Personeel op Werkingsbudget). Scholen (dit kunnen zowel scholen zijn van de stad, gemeente of provincie (waarbij het lokaal bestuur dus zelf schoolbestuur is) als scholen van een ander net (GO! of vrij gesubsidieerd onderwijs) die meewerken aan de zomerschool doen dan een zogenaamde ‘zending’ van de gepresteerde uren voor de lesgevers aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi). (Voor meer info over PWB: zie verder)

Voor lesgevers die nog geen opdracht hebben in het onderwijs zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Contract bepaalde duur, volgens de wet op de arbeidsovereenkomsten, afgesloten door het lokaal bestuur;
 • Terbeschikkingstelling van statutair personeel (gemeentelijke VZW, EVA, …) op basis van het decreet Lokale Besturen;
 • Leerkrachten of personeel aantrekken via uitzendkantoren;
 • Tijdelijk leerkrachten of personeel aantrekken via terbeschikkingstelling door private organisaties (die geen uitzendkantoren zijn); (https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/terbeschikkingstelling-van-werknemers/toegelaten);
 • Leerkrachten of personeel aantrekken vanuit andere organisaties (bv. repetitorenkantoren, privaatrechtelijke VZW, …).
 • Een vrijwilligerscontract is evenmin uitgesloten. Er zijn in dat geval wel een aantal aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden.

Wat houdt het Personeel op Werkingsbudget-systeem (PWB) in?

 • Bij het PWB-systeem doet de school een zending van de gepresteerde uren van de lesgevers aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten Agodi. De PWB-zending is een zending zoals alle andere personeelszendingen.
 • De zending gebeurt via de code PWB OOM 16.
 • Agodi betaalt de geleverde prestaties rechtstreeks aan de lesgevers. Enige tijd later (vermoedelijk november ’21) vordert Agodi deze bedragen terug van de scholen. De scholen kunnen voor deze terugvordering gebruik maken van de subsidies voor de organisatie van de zomerschool.;
 • Voor leerkrachten met een vaste benoeming is het opnemen van een verlofstelsel om een PWB opdracht te presteren niet nodig in zomervakantie, aangezien de opdracht van de vaste benoeming niet gepresteerd wordt tijdens de zomervakantie;
 • De lesgever wordt aangesteld in het ambt van administratief medewerker (AM) ATO 02.

In dat ambt zijn drie niveaus mogelijk:

 • Niveau secundair onderwijs : salarisschaal 202
 • Niveau bachelor : salarisschaal 158
 • Niveau master : salarisschaal 542
 • De noemer van de opdracht = 36
 • Meer informatie is terug te vinden in de omzendbrief

Hoeveel kan maximaal worden bijverdiend via het PWB systeem?

 • Hoeveel men kan bijverdienen is afhankelijk van het volume van de aanstelling in het schooljaar en het statuut.
 • De regels van de cumulatie worden toegepast. De cumulatiegrens wordt berekend op basis van de opdracht die de lesgever op dit moment heeft. Het ambt administratief medewerker valt enkel onder de cumulatieregeling voor de beperking tot 140% à de betaling is steeds in het hoofdambt
  • Een voltijds vastbenoemd personeelslid kan 40% bij werken. 40% van 36 = 14,4, naar boven afgerond = 15. Dus het maximaal aantal 36sten bovenop een voltijdse opdracht = 15/36 .
  • Een vastbenoemd personeelslid met een deeltijdse betrekking, kan meer bijverdienen dan 15/36, namelijk tot het plafond van 140% is bereikt.
  • Een tijdelijk personeelslid, dat uitgestelde bezoldiging ontvangt tijdens de zomermaanden (en bijgevolg geen salaris), kan voor 36/36 bezoldigd worden in het kader van de zomerscholen. De uitgestelde bezoldiging staat immers los van de hoofd/bijambt-bepaling
 • Ook een directie kan via PWB administratief medewerker vergoed worden. Dit is een uitzondering op het principe dat geen cumulatie mogelijk is voor “ambten zonder prestatieregeling”, zoals directiefuncties.

Wat betekent het PWB systeem voor het loon van de lesgevers?

Verduidelijking gebruikte afkortingen:

 • ATO = administratieve toestand (4 = vast benoemd, 2 = tijdelijk vacant, 1 = tijdelijk niet-vacant)
 • UB = uitgestelde bezoldiging
 • AM = administratief medewerker
 • BS = burgerlijke staat (1 =  ongehuwd, 2 = gehuwd of wettelijk samenwonend)
 • PTL = personen fiscaal ten laste
 • GA = geldelijke anciënniteit
 • Gevolgen voor het salaris zomerscholen in juli in augustus:
  • Bij vast benoemde personeelsleden gebeurt een correcte afhouding van de bedrijfsvoorheffing (normaal salaris en salaris zomerschool in zelfde maandbetaling)
  • Bij het tijdelijk personeelslid gebeurt de inhouding van de bedrijfsvoorheffing op het salaris zomerschool los van de uitgestelde bezoldiging. Het gaat om een andere betaling. De uiteindelijke afrekening gebeurt via de fiscus
  • Bij personeelsleden die tegelijk vast en tijdelijk zijn, krijg je een mix van de vorige punten

Simulaties: Omdat de meerderheid van de personen die aangesteld zullen worden wellicht niveau bachelor hebben, zijn de simulaties gemaakt voor salarisschaal 158

Voorbeeld 1

 • Onderwijzer 24/24 ATO 04 met 15 jaar GA (BS = 2 en PTL = 0)
 • Volledige maand salaris onderwijzer barema 148 en 12 dagen AM barema 158 voor 15/36
 • Surplus voor zomerschool: 552,14 euro bruto of 242,39 euro netto

Voorbeeld 2

 • Onderwijzer 24/24 ATO 04 met 7 jaar GA (BS = 1 en PTL = 0)
 • Volledige maand salaris onderwijzer barema 148 en 12 dagen AM barema 158 voor 15/36
 • Surplus voor zomerschool: 461,17 euro bruto of 200,42 euro netto

Voorbeeld 3

 • Onderwijzer 24/24 ATO 02 met 3 jaar GA (BS = 1 en PTL = 0)
 • UB en 12 dagen AM barema 158 voor 36/36
 • Salaris voor zomerschool: 1073,50 euro bruto of 933,19 euro netto

Voorbeeld 4

 • Onderwijzer 8/24 ATO 01 en 16/24 ATO 04 met 6 jaar GA (BS = 2 en PTL = 0)
 • UB + volledige maand salaris onderwijzer barema 148 voor 16/24 vast en 12 dagen AM barema 158 voor 26/36
 • Surplus voor zomerschool: 781,73 euro bruto of 344,25 euro netto

Voorbeeld 5

 • Onderwijzer 24/24 ATO 04 met 7 jaar GA (BS = 1 en PTL = 0)
 • Volledige maand salaris onderwijzer barema 148 en 26 dagen AM barema 158 voor 15/36
 • Surplus voor zomerschool: 960,75 euro bruto of 419,35 euro netto

Op de website van het Agentschap Onderwijsdiensten is alle salarisinfo te vinden. Hiermee kun je ook zelf simulaties maken.

Simulatie loonkost tijdelijk administratief, barema 158 

Met welke aandachtspunten dient rekening te worden gehouden bij het werken met vrijwilligerscontracten?

 • Een lesgever kan geen vrijwilligerscontract krijgen bij een schoolbestuur waarbij hij/zij reeds een aanstelling heeft.
 • Het subsidiebedrag voor het onderwijs – en verrijkingsaanbod werd per leerling bijna verdubbeld ten aanzien van de oproep van vorig jaar, net om de lesgevers een billijke vergoeding te kunnen uitbetalen. Via een contract is bv ook de verzekering beter geregeld dan bij een vrijwilligerscontract.
 • De subsidie mag geen aanleiding geven tot reservevorming. De subsidie, berekend op basis van de effectieve deelnemersaantallen, kan dan ook niet hoger liggen dan de werkelijke kosten (inclusief overheadkosten voor max 10%).Daarom zal na afloop van de zomerscholen het totaal van de gemaakte kosten worden opgevraagd, alsmede het aantal ingezette personeelsleden (uitgedrukt in VTE).  De onderliggende bewijsstukken moeten niet worden ingestuurd, maar kunnen wel worden opgevraagd en zullen steekproefgewijs worden gecontroleerd.

Kunnen alle leerkrachten een beroep doen op PWB ? Dus zowel de lesgevers van de gemeentescholen, als andere lesgevers?

 • Voor alle leerkrachten die reeds een opdracht in het onderwijs hebben, kan beroep gedaan worden op het PWB -systeem, dus niet enkel voor leerkrachten uit de gemeenteschool. U dient wel afspraken te maken met de school in kwestie omtrent de PWB vergoedingen. De school moet immers een zending doen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Is er vanuit het standpunt van de lokale besturen een afwijking nodig van de rechtspositie voor tijdelijke contracten, of dient er een wijziging te gebeuren aan de rechtspositieregeling?

Indien het gaat om gemeentescholen kunnen de tijdelijke lesgevers van de zomerscholen door het gemeentebestuur met het geld van het werkingsbudget (PWB-regeling voor onderwijspersoneel) worden aangesteld. De lesgevers vallen dan onder het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding. Het gemeentebestuur moet dan zelf geen afwijkende bepalingen in de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel voorzien, omdat alles al geregeld is in de rechtspositie van de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs.

Mogen leerkrachten die voltijds werken een contract van bepaalde duur krijgen in de zomervakantie?

Ja, dat mag. De cumulatieregeling van 140 % geldt dan niet.

Kunnen kinderverzorgers werken in de zomerschool?

Ja dat kan.

 • Indien zij worden ingeschakeld voor het verrijkingsgedeelte kunnen ze vrijwilliger zijn en vergoed worden als vrijwilliger, of ze krijgen een contract bepaalde duur.
 • Indien ze worden ingeschakeld als lesgever (bij voldoende pedagogische ervaring), wordt er bij voorkeur gewerkt met een contract van bepaalde duur.

Hoe moet de zomerschool georganiseerd worden (aantal uren, klassen,…)?

 • U bepaalt zelf de grootte van de klassen. In het aanvraagformulier vragen we enkel naar aantal zomerscholen en aantal leerlingen, en dus niet naar het aantal zomerklassen.
 • Zomerscholen kiezen zelf hoe dit georganiseerd wordt, rekening houdend met de haalbaarheid voor de leerlingen. Dit betekent dat ze zelf beslissen over de afwisseling tussen het onderwijs- en verrijkingsaanbod en de rust- of lunchpauzes, hoelang een ‘lesuur’ of ‘verrijkingsuur’ precies duurt, ….
 • Het moeten wel 10 volle of 20 halve dagen zijn voor dezelfde groep leerlingen, liefst aaneensluitend maar niet noodzakelijk.
Deel: